Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Otevřený dopis Ekocentru o.p.s. Písek, předsedovi správní rady a zakladateli projektu „PODEJ TLAPKU“ panu Markovi Andělovi a členům nezávislé hodnotící komise projektu, jimiž jsou : ´

  • MUDr. Pavel Buček, stomatolog

  • Jaroslava Bromová, podnikatelka

  • Jindřiška Kudrlová, ředitelka ZUŠ v Písku

  • MVDr. Věnceslava Skřivánková, veterinářka v důchoduJelikož uplynul měsíc a naše organizace se nedočkala z Vaší strany žádné reakce, oslovujeme Vás touto cestou k objasnění podstatných fakt, která zajímají nejen nás, ale i širokou veřejnost, kterou průběžně seznamujeme s naší činností.

V Písku vznikl v čase předvolebním nový projekt na pomoc zvířatům, nazvaný "Podej tlapku". V čele projektu stojí Marek Anděl, zakladatel a předseda správní rady Ekologického centra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s., aktivní funkcionář a člen poradních komisí města Písek, předseda ZO Strany zelených v Písku, mj. držitel ceny Křesadlo za rok 2009.

Pro nezasvěcené stručné citace z tiskových zpráv :

V Písku vznikl nový projekt na pomoc zvířatům, nazvaný "Podej tlapku". Realizuje jej Ekologické centrum - Elektrárny královského města Písku, o.p.s., která pro tento účel zřídila samostatné webové stránky www.podejtlapku.cz. a transparentní bankovní účet. V minulém týdnu byl uveden do života nový projekt Ekologického centra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s. nazvaný Podej tlapku. V tomto projektu hodlá zmíněné Ekocentrum za podpory veřejnosti pomáhat zvířatům, která jsou odkázána na lidskou pomoc. Jedná se především o zvířata jak v útulcích, tak i ta, jejichž majitelé se o ně z různých příčin již nadále nemohou sami postarat, popřípadě jim zajistit potřebnou zdravotní péči.
S prvotní myšlenkou, která vedla až k realizaci projektu podejtlapku.cz, přišel v průběhu roku 2009 Marek Anděl, zakladatel a předseda správní rady Ekologického centra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s. V rámci svého působení v Komisi pro životní prostředí města Písku se mimo jiné setkává také s problematikou zvířat, která se dostala do situace, z níž jim může pomoci zase jenom člověk. „Týraným či opuštěným zvířatům je dnes pomoc ve valné většině případů poskytována lidmi, kteří s nimi opravdu velmi cítí a této pomoci obětují často všechen svůj volný čas a mnohdy i většinu vlastních finančních prostředků. Společnost by si těchto lidí měla opravdu vážit a snažit se jim v jejich úsilí maximálně pomoci," říká Marek Anděl.


Projekt podejtlapku.cz si klade za cíl shromažďovat finanční prostředky, které budou podle potřeby velmi rychle a zároveň maximálně účelně vynakládány na konkrétní adresnou pomoc pro potřebná zvířata. Tento samostatný bankovní účet vedený na obecně prospěšnou společnost Ekologické centrum – Elektrárna královského města Písku, o.p.s. výhradně pro projekt podejtlapku.cz spravuje pětičlenná komise zcela nezávislých osob, která zároveň rozhoduje o poskytování konkrétní pomoci na základě jednotlivých žádostí. Pomoc bude poskytována v rámci Jihočeského kraje.

( konec citace )

Nezisková organizace FELIX GREY o.s. již od roku 2006 aktivně řeší problematiku ochrany zvířat, otázky soužití člověka a zvířete, výchovy dětí a mládeže k zodpovědnosti, zajišťuje informovanost veřejnosti v oblasti ochrany zvířat a prevence jejich týrání, poskytuje poradenství a propaguje využití zooterapií při zkvalitňování života osobám handicapovaným a seniorům, zasazuje se o utváření životnich priorit a zapojení široké veřejnosti do zodpovědného programu úcty k životu.

Ale především – již pátým rokem provozuje depozitum pro opuštěné, týrané a handicapované kočky v regionu, kde je ochrana zvířat téměř neznámým pojmem.

Veškeré prostory v depozitu byly vybudovány bez jakýchkoliv dotací či příspěvků, stejně tak byl a je financován i provoz. Průběžně je zde v péči okolo stovky koček – takřka denně se tedy řeší veterinární zákroky, operace, léčby, poúrazové stavy, dalším z cílů organizace je nezbytný kastrační program, který je v regionu zcela opomíjen. Naší prioritou je dodržování welfare a veškerých zásad ochrany zvířat.

Více o naší činnosti lze nalézt na www.felinogrey.estranky.cz

Z těchto důvodů jsme uvítali vznik nového projektu, který si klade za cíl totéž co naše organizace – pomáhat potřebným.


Dle pokynů na webu projektu www.podejtlapku.cz jsme tedy dne 17.3.2010 podle vzorové žádosti ( V PŘÍLOZE) adresovali žádost o příspěvek pro potřebná zvířata na adresu uvedenou na webu projektu pro příjem korespondence.

Tato nám byla obratem zaslána zpět – adresát neznámý.

Následně jsme ji tedy zaslali na adresu předsedy správní rady, pana Marka Anděla osobně, kde byla převzata.

( Mimochodem, stejná kontaktní adresa pro písemnou komunikaci na webu podejtlapku.cz je stále tatáž, z níž se korespondence vrací nedoručená, neboť adresát je zde neznámý. Vloudila se pouze technická chyba, či se jedná o záměr ?)


Dne 9.4. 2010 jsme ve věci námi podané žádosti obdrželi emailem vyjádření – rozhodnutí z jednání komise, a to formou přílohy postrádající jakýkoliv podpis, ovšem nepostrádající zdůvodnění, které pokládá celý smysl projektu zdárně na lopatky ( V PŘÍLOZE ).


Účet projektu Podejtlapku.cz je transparentní – není tedy žádným tajemstvím, že „základní stavební kámen“ projektu položili sami jeho zakladatelé, potažmo zastupitelé města Písek a projekt slouží především ke zviditelnění členů jeho komise a prezentaci jejich aktivit.

Což samo o sobě ušlechtilému cíli projektu samozřejmě není na překážku, ani když se jedná o „odnož“ písecké radnice.

Účet projektu Podejtlapku.cz je dokonce natolik transparentní, že dárci neopomenuli ani využít „ reklamního prostoru“ na výpisu z účtu k předvolebnímu zviditelnění své funkce i strany.


Pokud si ovšem projekt klade za cíl co nejvíce nezištně a účelně pomáhat potřebným a dobrovolně si zvolil za cíl pomoc ve zcela okrajové a tím spíše potřebné oblasti, jakou ochrana zvířat bezesporu je – neměla by jít ruku v ruce maximální aktivita, která by přinášela kýžené finance sloužící k záchraně zvířecích životů?


Zde entuziasmus proklamované pomoci jaksi pokulhává – skutečné naplňování poslání neziskových projektů obnáší přece jenom více, než webové stránky a profil na Facebooku, kde jediná vykázaná aktivita tkví v průběžném zveřejňování stavu účtu (který se ovšem víceméně nikterak znatelně nemění ).


Každý dárce má plné právo se svobodně rozhodnout, k čemu budou jeho finance využity. Hořká pachuť poznání, že přispěl do protekční kasičky, však hřejivý pocit dobrého skutku poněkud kazí.


I proto po zkušenostech s účelovými projekty, které se jako houby po dešti vyrojily právě v pohnuté době volebních kampaní, vřele doporučujeme potenciálním dárcům letité heslo : „Důvěřuj, ale prověřuj“.


Adresná pomoc konkrétním zvířatům, příspěvky těm, kteří se o ně starají znamená v případě projektu Podej tlapku jediné – dvojí metr, kdy vlk se nažere a koza zůstane celá.


Ostatně v rozhodnutí komise přímo stojí :
„ Žádost zamítnuta s tím, že náš projekt „podej tlapku“ je zřízen pro jiné účely než ty, na které žádáte finanční prostředky“.


Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že pokud je jakákoliv žádost zamítnuta ze zcela jednoznačného důvodu specifikace účelu projektu, tedy již ani žádný další žadatel nemůže uspět s žádostí o příspěvek v rozporu s účelem projektu.

Paradoxně tedy nelze žádat ani o příspěvek na léčbu a zásah veterináře, jak je přímo uvedeno ve vzorové žádosti, kterou jsme při podání naší žádosti plně respektovali právě z důvodu účelu a cíle projektu.


Jenže – v článku „Vzkřísí Anděl občanské fórum?“, zveřejněném v týdeníku Písecké postřehy 20/2010 dne 19.5.2010 předseda správní rady Marek Anděl se širokým úsměvem mimo jiné oznamuje veřejnosti, že komise projektu „Podej tlapku“ už schválila uhradit z účtu projektu příspěvek útulku Sírius na nákup krmiva ve výši 3800,- korun ( V PŘÍLOZE )

A to i přesto, že projekt jako takový je přece zřízen pro jiné účely, než na které žádá finanční prostředky jak naše organizace, tak útulek Sírius ( krmivo ).

 
!!!  OBĚ ŽÁDOSTI BYLY PŘITOM KOMISÍ POSOUZENY VE STEJNÝ DEN  7.4. 2010  !!!

s tím výsledkem, že na straně jedné předmět žádosti nenaplňuje účel projektu, kdežto na straně druhé je příspěvek na totéž poskytnut !

Kontraproduktiva, protekce, malá domů či účelové volební pozlátko anebo nejednota ve vlastních řadách ?

Jelikož právě tyto otázky jsme nechtěli ponechat bez odpovědi, adresovali jsme nepodepsanému předsedovi správní rady Žádost o konkrétní specifikaci účelu projektu a dodatečné zaslání řádně podepsaného rozhodnutí komise ( odeslána 13.4. 2010, Markem Andělem převzata 23.4. 2010.

Jelikož nenásledovala žádná reakce ani přes emailové dotazy, byla dne 18.5. 2010 opětovně odeslána urgence výše uvedeného, kterou Marek Anděl následně převzal dne 19.5.2010.

K dnešnímu dni opět prozatím reakce žádná.

Nabízí se tedy úvaha, zda projekt Podejtlapku.cz skutečně vznikl ryze za účelem nezištné pomoci potřebným a opomíjeným zvířatům, anebo se jedná pouze o další správně načasovanou propagační agitku?


Volíme tedy tuto cestu a žádáme o konkrétní vyjádření jak předsedu správní rady Ekocentra o.p.s. Marka Anděla, tak nezávislou hodnotící komisi projektu „Podej tlapku“.


Očekáváme především konkrétní odpovědi na níže uvedené :


Předmětem naší žádosti bylo poskytnutí finančního příspěvku na nezbytné veterinární zákroky, operace a léčbu nezbytnou k přímé záchraně života potřebných zvířat, jelikož např. operativní zákrok u kočky s proraženým krkem jakožto důsledkem týrání bezprostředně rozhodoval o záchraně života zvířete, dále pak příspěvek na vakcinace a v neposlední řadě kastrační program, a to vzhledem k faktu, že na Písecku dosud není kastrační program ani problematika bezprizorních koček jako taková nikterak řešena, přičemž je mnohdy naše organizace nucena toto již pátým rokem suplovat na vlastní náklady. K žádosti byly přiloženy i fotografie koček v kritickém stavu, vyžadujícím bezprostřední poskytnutí veterinární pomoci.

Součástí naší žádosti byl i příspěvek na krmiva, stejně jako žádal útulek Sírius.


Námi podaná žádost však byla zamítnuta s tím, že Váš projekt „Podej tlapku“ je zřízen pro jiné účely než ty, na které žádáme finanční prostředky.


Žádáme Vás tedy o konkrétní specifikaci účelu, pro nějž byl projekt Podejtlapku.cz skutečně zřízen.


Zároveň očekáváme objasnění skutečnosti, dle jakých kritérií žádost o příspěvek na krmiva útulku jednoho nenaplňuje účel projektu, přičemž na straně druhé je v rozporu s jednoznačným výrokem o účelu projektu hodnotící komisí útulku druhému obratem poskytnut.


Zároveň žádáme o zaslání zamítnutí předmětné žádosti v podobě řádného dokumentu opatřeného podpisem předsedy správní rady, jelikož příloha zaslaná emailovou poštou postrádá jak tento podpis, tak případně razítko organizace, která žádosti posuzuje. Jedná se tedy pouze o koncept, nikoliv řádný dokument vystavený obecně prospěšnou společností a je s podivem, že k takové trivialitě v o.p.s. vůbec dochází.


Inu, zdá se, nějak ta písecká zelená svatozář pelichá ...


Tento text je plně k dispozici k šíření jakýmkoli způsobem, avšak pouze v plném znění.

© FELIX GREY o.s.

-------------------------

Toliko Otevřený dopis místopředsedy FELIX GREY o.s., který je průběžně zveřejňován v komunikačních médiích.

O dalším průběhu budeme informovat - a věříme, že odpovědí na položené otázky se dočkáme dříve, než příštích voleb.

Prozatím jedinou reakcí ( zato však okamžitou po zveřejnění příspěvku na webu www.piseckysvet.cz ) byla snaha pana Anděla o soukromou emailovou korespondenci - nikoliv však s autorem dopisu, ale s pouhou dobrovolnicí, která není k řešení finančních či provozních záležitostí samostatně kompetentní, v níž nám kromě snahy odvést pozornost od skutkové podstaty oznamuje, že :

"Dost dobře nerozumím tomu, že žádáte o peníze z důvodu nedostatku, a zároveň s nimi bezmezně mrháte za posílání drahých a zcela zbytečných  dopisů s dodejkami... Proč ty peníze raději nepoužijete na pomoc potřebným zvířatům??
My zásadně používáme elektronickou poštu z úsporných důvodů, aby maximum prostředků od dárců, bylo využito na pomoc potřebným zvířatům " (citace )

Inu, ona taková dodejka se musí vlastnoručně podepsat, a pokud předseda správní rady nepovažuje za samozřejmost ani řádně podepsat zamítnutí žádosti, natož následně objasnit specifikaci účelu projektu, co jiného nám v takových výjimečných situacích zbývá, než utrhnout potřebným zvířatům od tlamiček, investovat do drahých a pro Vás zcela zbytečných dopisů s dodejkami a nechat naši žádost prokazatelně doručit, abychom měli jistotu, že Vaše ignorace kladených dotazů nepramení třeba jen z pouhého selhání úsporné elektronické pošty ? A přitom, kdybyste opatřil dokument zaslaný jako přílohu elektronické pošty svým autogramem a následně nám stručně, leč k věci sdělil skutečný účel projektu, nebyli bychom nuceni takto bezmezně mrhat penězi !

A ani s tou pomocí potřebným zvířatům to zřejmě nebude až tak žhavé, když Vás nechávají chladným  autentické fotografie zvířat v kritickém stavu, že ? ( Pozn. : V době žádosti jsme současně zveřejnili článek SOS KIKINA

/fotoalbum/kiki

která přežila a její léčba pokračuje jen a pouze díky lidem, kteří neřeší, která barva semaforu ve volbách zvítězí, ale vědí, co je to rozum a cit ).

Škoda, že podobně aktivní není předseda správní rady i v zodpovězení konkrétních dotazů ...

Že je v Písku zvykem strkat před problémy hlavu do písku, není nic nového.

Ovšem je smutné, že se musí sahat ke zveřejňování otevřených dopisů, aby se nebeská brána vůbec otevřela ...

 

Náhledy fotografií ze složky EKOCENTRUM